Sjov: Ordsprog


De nedenstående ordsprog er alle gamle klassikere, omskrevet til nudansk. Hvor mange kan du kende?

(Jeg kan desværre ikke huske hvor de stammer fra, men jeg mener at nogle af dem har stået i Politiken engang).

 1. Tilstedeværelsen af overflødig kulinarisk assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens.

 2. Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanes overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge.

 3. Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af en overvejende aggressiv karakter.

 4. Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med et bestemt træs frugter, udtalte ræven sarkastisk: "Jeg tør udtrykke formodning om, at disse frugters ph-værdi er væsentligt lavere end 7".

 5. Personer, der er optagne med entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med visse væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for ovenfor omtalte virksomhed.

 6. Almenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent eller aldrig begyndende tendens på oxydering.

 7. Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme.

 8. Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæsners indtræden i tekstilbranchen.

 9. Det må ej anses for tilrådeligt, at ansatte og selverhvervende henhørende under bagerierhvervet overvurderer produktionsapparatets energetiske ydeevne og fysiske kapacitet.

 10. Individer, der er hensat i transparente domiciler, bør ikke anvende fragmenter af geologisk oprindelse som kasteskyts.

 11. Forhenværende væskeemballerende cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringende virksomhed.

 12. Objekter, der kamufleres i en sæsonbetonet krystallinsk tilstandsform af H2O, blotlægges ved dennes overgang til større molekylær bevægelsesfrihed.

 13. Et visuelt handikappet feminint individ af den domesticerede afart af Gallu-familien kan udtagelsesvis excellere i lokaliseringen af en diminutiv enhed af et cerealt fødeemne.

 14. At et objekt, som reflekterer majoriteten af den kortbølgede elektromagnetiske stråling, der rammer dets overflade, eo ipso*¹ udgøres af grundstoffet Au, er en konklusion, som er behæftet med en utolererbar fejlmarginal.

*¹ eo ipso: netop derfor (latin)

Du kan se de originale ordsprog her.

bluebear.dk, 2019.